Sobota, 19 października 2019 roku        

Msza św. - Liturgia Eucharystyczna

Jak mówiliśmy Msza św. składa się z kilku części – Obrzędy Wstępne, Liturgia Słowa, i dziś omawiana Liturgia Eucharystyczna. W "Ogólnym Wprowadzeniu do Mszału Rzymskiego: czytamy: W czasie Ostatniej Wieczerzy Chrystus ustanowił ofiarę i ucztę paschalną, w której ofiara krzyża stale uobecnia się w Kościele, ilekroć kapłan reprezentujący Chrystusa Pana czyni to samo, co sam Pan uczynił i co polecił uczniom czynić na swoją pamiątkę. Pamiętamy doskonale słowa Chrystusa, który podczas wieczerzy z Apostołami wziął chleb i kielich z winem, złożył dzięki Bogu i połamawszy podał swoim uczniom. Dlatego jeśli ogólnie przyjrzymy się Liturgii Eucharystycznej możemy zauważyć, że Kościół całą celebrację ułożył z części odpowiadającym czynnościom i słowom samego Chrystusa. Podczas przygotowania darów przynosi się do ołtarza chleb i wino, czyli te elementy, które Chrystus wziął w Swoje ręce. Kapłan, który celebruje Mszę św. odmawia ustalone formuły, prosząc m.in. o przyjęcie tych darów, które składamy na ołtarzu. Naszym materialnym darem jest tzw. kolekta, którą w tym momencie się zbiera, przeznaczając ją na utrzymanie danego kościoła, wspólnoty, pomoc innym. Zazwyczaj wcześniej informuje się wiernych na jaki cel kolekta będzie przeznaczona. Podczas uroczystej Mszy św. z kadzidłem okadza się kapłana oraz wiernych (w tym momencie wstajemy). Woń kadzidła unosi się w górę tak, jak nasze modlitwy, jesteśmy godnymi tych świętych sakramentów. Podczas tego obrzędu śpiewa się odpowiednią pieśń, nierzadko nawiązując do usłyszanej Liturgii Słowa. Można w tym miejscu wykonać odpowiedni, kontemplacyjny utwór. Następnie Modlitwa nad darami kończy obrzęd, a rozpoczyna się Modlitwa Eucharystyczna, podczas której składa się Bogu dziękczynienie (tak, jak uczynił to Chrystus) za całe dzieło zbawienia, a złożone dary stają się Ciałem i Krwią Chrystusa.
Dziękczynienie to widać w tzw. prefacji, którą kapłan śpiewa. Przysłuchajmy się jej bliżej podczas Mszy św. Śpiew Sanctus (Święty) wyraża świętość i wielkość Boga, łącząc się z mocami niebios. Potem najważniejsza część Liturgii: przeistoczenie. Istota chleba i wina to odtąd Ciało i Krew Zbawiciela. Kolejną okazją do wyznania wiary, jest jedna z czterech aklamacji po przeistoczeniu, po której kapłan recytuje dalszą część Modlitwy Eucharystycznej. Słowem Amen!, które śpiewamy na zakończenie tej Modlitwy potwierdzamy wszystko to, co dotąd przeżyliśmy, także jest to ten moment, w którym po raz kolejny wyznajemy wiarę, że Chrystus obecny jest na ołtarzu w Ciele i w Swojej Krwi. Śpiew "Amen", by zaznaczyć jego ważną funkcję, można śpiewać więcej niż tylko jeden raz. Modlitwą Pańską (Ojcze nasz) rozpoczynają się obrzędy komunii. Błagamy o odpuszczenie grzechów oraz prosimy o chleb powszedni, chrześcijanom kojarzący się także z Chlebem eucharystycznym, zupełnie tak jak tłumy w Kafarnaum prosiły Jezusa: Panie, dawaj nam zawsze tego chleba! Następuje modlitwa o pokój, a także możliwość przekazania sobie wzajemnie tego pokoju w znaku np. uściśnięcia dłoni. Okazujemy sobie w ten sposób braterską miłość oraz wyrażamy naszą jedność w dążeniu do zbawienia. Podczas gdy kapłan łamie eucharystyczny Chleb śpiewa się Agnus Dei (Baranku Boży), w którym prosimy Zbawiciela, Baranka Bożego o zmiłowanie a także o pokój. Następuje komunia św. podczas której towarzyszy nam śpiew, odpowiadający antyfonie. Istnieje możliwość rozpoczęcia komunii św. utworem muzycznym, jednak w takim przypadku kapłan powinien tę antyfonę odczytać. Po komunii św. następuje dziękczynienie, najczęściej pieśnią lub chwilą milczenia. Dziękujemy w ten sposób za możliwość przystąpienia do Stołu Pańskiego. Modlitwą po komunii św, którą śpiewa kapłan kończy się Liturgia Eucharystyczna.

Wołanie do Pana Boga

Wspólnota „Nowy Lud” przy parafii Trójcy Przenajświętszej w Bielsku-Białej
Z zamiarem jeszcze głębszego uczestnictwa w Liturgii Mszy świętej zachęcamy do lektury felietonów. Są one związane z samą Liturgią oraz muzyką podczas niej wykonywaną. Mamy nadzieję, że zawarte w nich ciekawostki, czy odpowiedzi na najbardziej nurtujące nas pytania spowodują, że udział w Mszach św. będzie bardziej świadomy i pełniejszy. Felietony ukazują się także w coniedzielnym wydaniu naszej gazetki "Credo". Kącik Liturgiczny prowadzi Maciej Leśniak, na co dzień organista naszej parafii.

Logowanie