Od 17 października zmieniają się zasady uczestnictwa we Mszy św. i nabożeństwach

Od soboty 17 października 2020 r. obowiązują nowe zasady epidemiczne.

W związku z tym w naszym kościele może przebywać w czasie Mszy św. oraz nabożeństwach
nie więcej niż 140 osób, w wyznaczonych miejscach.

Ponad to:

 • Biskup Bielsko-Żywiecki udziela aż do odwołania dyspensy od uczestnictwa w niedzielnej i świątecznej Mszy św. dla wszystkich wiernych Diecezji i przebywających na terenie Diecezji Bielsko-Żywieckiej. Zachęcamy do uczestnictwa we Mszy św. poprzez środki masowego przekazu oraz wspólną modlitwę w rodzinach. W sposób szczególny o skorzystanie z dyspensy prosimy osoby starsze, przewlekle chore i te, dla których infekcja stanowi wysokie ryzyko.
 • Zachęcamy, w miarę możliwości, do uczestniczenia we Mszy św. w tygodniu, zachowując wszystkie zalecenia sanitarne.
 • Do odwołania nie organizujemy w parafiach spotkań formacyjnych i duszpasterskich dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
 • W kościołach i kaplicach nie korzystamy z posługi chóru i scholi.
 • Wszyscy obecni w kościele (kaplicy) – oprócz sprawującego liturgię – mają obowiązek pełnego zasłaniania nosa i ust (maseczka).
 • Maseczki obowiązkowo powinni nosić również posługujący w czasie liturgii (służba liturgiczna, kościelny).
 • Obowiązek noszenia maseczek obowiązuje na cmentarzu – dotyczy wszystkich, oprócz sprawującego posługę.
 • Obowiązek noszenia maseczek obowiązuje również w czasie ślubów i chrztów – dotyczy wszystkich oprócz sprawujących posługę.
 • Zachęcamy wiernych do przyjmowania Komunii świętej na rękę. Nie mniej w dalszym ciągu jest możliwość przyjmowania Komunii świętej również  do ust. Porządek przyjmowania Komunii św. jest następujący:
  jeżeli Komunii świętej udziela jeden ksiądz, to najpierw udziela na rękę, później do ust,
  jeżeli Komunii świętej udziela więcej szafarzy, to jeden udziela do ust wiernym na klęczniku, a drugi na rękę przy chrzcielnicy.
 • Pogrzeby organizujemy zachowując przepisy dotyczące ilości wiernych w kościele. Nie ma przeciwskazań do wnoszenia trumny z ciałem osoby zmarłej (w tym na Covid19) do kościoła.
 • Sakrament małżeństwa: prosimy narzeczonych, którzy w najbliższym czasie mają zawierać związek małżeński o skontaktowanie się z parafią, aby ustalić dalsze postępowanie (przeniesienie ślubu, bądź jego sprawowanie ze świadomością zakazu organizowania wesela).
 • Uroczystość Wszystkich Świętych: Bardzo prosimy, aby cmentarze nawiedzać w dni poprzedzające i po uroczystości, o zrezygnowanie z wyjazdów na cmentarze w innych miejscowościach i o nie organizowanie spotkań rodzinnych. W Uroczystość Wszystkich Świętych i w Dzień Zaduszny nie organizujemy procesji na cmentarze i Mszy św. polowych na cmentarzach. Nabożeństwo za zmarłych można zorganizować w kościele zachowując obowiązujące przepisy dotyczące ilości wiernych w kościele.